Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

1208 e936
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaheroes heroes
4233 8c83
Reposted fromheroes heroes

June 14 2017

5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalensztajn alensztajn

June 12 2017

1767 ecf4 500
Niezmiennie wciąż do przodu :) 

June 04 2017

4277 907e 500
Introverts don’t get lonely if they don’t socialize with a lot of people, but we do get lonely if we don’t have intimate interactions on a regular basis.
Sophia Dembling, The Introvert’s Way: Living a Quiet Life in a Noisy World  
(via fyp-psychology)

May 18 2017

5599 5881
Reposted fromheroes heroes

May 04 2017

8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalensztajn alensztajn

April 24 2017

0908 0d4d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain viaheroes heroes

April 21 2017

8618 bc56 500

zzzze:

Ilse Bing
Bal de la Couture, 1931
Vintage silver print

Reposted fromLittleJack LittleJack viaheroes heroes
3865 67d2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaheroes heroes

April 17 2017

Reposted fromtfu tfu viagronsaker gronsaker
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz

April 16 2017

9936 eaf5
Reposted fromoktawka oktawka viaAmericanlover Americanlover
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaAmericanlover Americanlover
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
Ten świat nigdy nie był idealny i nigdy nie będzie. Będzie za to ciężki i straszny, a jeśli będziesz miała szczęście, okaże się także piękny i zachwycający. Musisz najpierw jednak przetrwać najgorsze, by móc doświadczyć najlepszego.
— Carrie Ryan
Reposted fromzoou zoou viaszydera szydera
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl